OPATRENIA COVID-19

Lanovky a vleky

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR môžu naše dopravné zariadenia využívať osoby v režime OTP, t.j. ktoré sú kompletne zaočkované,testované alebo prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.
Kontrola dodržiavania platného režimu je vykonávanána pokladniach pri kúpe skipasu ako aj pri turniketoch pred vstupom na dopravné zariadenie.

Osoba v režime OTP na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR:

Kompletne očkovaní (O):

  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022)
  • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022)
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia (Lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022.)
  • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
  • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukáza
  • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a
  • negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu

Testovaní (T):

Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:
  • RT-PCR alebo LAMP test nie starším ako 72 hodín od odberu alebo
  • antigénový test nie starší ako 48 hodín od odberu

Po prekonaní (P):

  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (Lehota 180 dní sa po dohode s MZ SR a konzíliom odborníkov zatiaľ nemení na pôvodne avizovaných 90 dní)
Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.